eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Binnen het domein Veiligheid werken wij actief samen met justitie binnen het JIT en het VET. Om huiselijk geweld aan te pakken vervullen wij een spilfunctie in het crisisinterventieteam.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Domein veiligheid

Binnen het domein veiligheid onderscheiden wij twee subdomeinen in onze dienstverlening:
Criminaliteit en sociale veiligheid
Huiselijk geweldCriminaliteit en sociale veiligheid


Zoals het winnen van de derde Marie Kamphuis prijs (voor maatschappelijk werk) onderstreept, is de gezamenlijke signaleringsaanpak met de politie in Vlissingen een voorbeeld in Nederland. De samenwerking in het Vroeg Erbij Team en het Jeugdinterventieteam pakt criminaliteit integraal en probleem-georiënteerd aan en bevordert aantoonbaar de sociale veiligheid.

JIT: het Jeugdinterventieteam
Heb je te maken met kinderen die regelmatig spijbelen en dan overlast veroorzaken of zich ongewenst gedragen op straat, dan kun je dat melden bij de politie.  Die kan na melding of na eigen observatie tijdens een surveillance besluiten een jongere te laten benaderen door het Jeugdinterventieteam (JIT). De maatschappelijk werker en de jeugdagent van JIT bezoeken het woonadres van de jongere om de situatie in bijzijn van de ouders te bespreken en samen tot afspraken te komen. Soms vraagt de situatie om andere hulp voor de jongere of het thuisfront. Die wordt vervolgens in gang gezet door de maatschappelijk werker.
In 2009 ontving dit project de bronzen Marie Kamphuis Prijs.

VET: het Vroeg Erbij Team
Een van de mogelijkheden is hulp van het Vroeg Erbij Team (VET). Ook dit team werkt nauw samen met de politie. Samen met de jongere en diens ouders brengen zij de situatie in kaart en zoeken naar oplossingen. Zijn de zorgen terecht? Wat kunnen en willen de ouders en jongere zelf oppakken? Wat kan VET daarin betekenen? Gedurende maximaal drie maanden werkt VET concreet aan oplossingen. Er is aandacht voor bijvoorbeeld pesten, spijbelen, de relatie tussen jongere en ouders, geld, alcohol en drugs. Is er na drie maanden nog ondersteuning nodig, dan wordt in overleg met de ouders en de jongere aansluiting gezocht met andere hulpverlening via Porthos.

Terug naar boven

Huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld

In Zeeland hebben provincie en gemeenten veel geïnvesteerd in het tegengaan van huiselijk geweld. Er is een crisisinterventieteam opgezet en situaties van huiselijk geweld worden multidisciplinair aangepakt door de hulpverleningspartners. Signs of Safety wordt door alle betrokken partijen als methodiek gebruikt om te proberen huiselijk geweld verder te voorkomen. MWW speelt daar een actieve rol in. Na een eerste melding bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ) nemen wij de situatie op, en stellen we indien nodig een veiligheidsplan op, met een nadrukkelijk accent op betrokkenheid van het eigen sociale netwerk.

Wet Tijdelijk Huisverbod
Soms moet er direct ingegrepen worden. In die noodsituaties legt de officier van justitie (in opdracht van de burgemeester) een huisverbod op. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. De pleger van huiselijk geweld mag tien dagen de woning niet meer in en geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Zodra er een melding van huisverbod binnenkomt, gaat de medewerker van het crisisinterventieteam met de melding aan de slag. Maatschappelijk werkers van MWW maken deel uit van dit team. De hulpverlening die na oplegging van een huisverbod op gang komt, vormt de spil van het huisverbod. De hulpverlening bepaalt voor een groot deel het succes van de maatregel. De maatschappelijk werker stelt samen met betrokkenen een veiligheidsplan op, wat binnen 10 werkdagen in werking treedt. Als het nodig is, kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.

Ouderenmishandeling
Ouderen zijn voor zorg vaak afhankelijk van anderen. Dat kunnen partners of (klein)kinderen zijn, maar ook vrienden, buren of hulpverleners. Een mantelzorger kan ontsporen als de zorg voor een oudere te zwaar wordt of door gevoelens van machteloosheid, waarna de situatie ernstig uit de hand kan lopen: Uit onderzoek is gebleken dat één op de vijftien thuiswonende ouderen te maken heeft met één of meerdere vormen van (opzettelijke) mishandeling of toegebrachte schade. Bij een vermoeden van ouderenmishandeling kunnen gemeld worden bij het ASHGZ of MWW.

Methode Signs of Safety – Signs of Wellbeing
Deze methode is erop gericht de veiligheid van slachtoffers te waarborgen. Belangrijke uitgangspunten zijn het betrekken van versterkende krachten binnen het netwerk (familie-netwerkberaden), erkennen van gedeelde verantwoordelijkheid, integrale trajecten voor slachtoffer en dader en oplossingsgericht werken. In het veiligheidsplan worden de concrete afspraken vastgelegd en deze worden bewaakt.

Familienetwerkberaad
Familie, vrienden en bekenden worden, waar wenselijk en mogelijk, actief betrokken in het traject middels een zogenaamd familienetwerkberaad. Samen zoeken we naar oplossingen en maken we duidelijke afspraken om de veiligheid van de partner en/of kinderen te waarborgen. MWW speelt hier een coördinerende rol in.

Training ‘Let op de kleintjes’
In gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, zijn kinderen ook slachtoffer. Ook al is het geweld niet in alle gevallen tegen hen gericht, het getuige zijn van huiselijk geweld beïnvloedt hen zonder meer. Daarom organiseert MWW de cursus ‘Let op de kleintjes’.
De cursus is bedoeld voor kinderen tussen de vijf en twaalf jaar die getuige en/of direct slachtoffer zijn geweest van geweld in huis. De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten en heeft een ondersteunende en educatieve invalshoek. In negen bijeenkomsten leren de kinderen zich bewust te worden van hun gevoelens. Ze leren de vier basisgevoelens (boos, blij, bang en verdrietig) te herkennen en te hanteren en te relateren aan de situatie thuis. Ook leren ze over ruzie, geweld thuis, geheimen en veiligheid. Het doel is de kinderen een aanzet te geven hun ervaringen te verwerken en hun zelfvertrouwen en weerbaarheid voor de toekomst te vergroten.
Tijdens de cursus worden er ook bijeenkomsten speciaal voor de moeders georganiseerd. Hierin gaat het primair om de omgang met hun kind tijdens diens verwerkingsproces. Voor praktische informatie en planning zie de informatiepagina voor ouders en de informatiepagina voor jongeren. Cliënten kunnen zich aanmelden via Porthos.

Terug naar boven