eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Binnen CJG-WMO kunnen cliënten terecht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk of Sociaal Raadsliedenwerk. Meer specifiek zijn er de Jonge Moedergroep en sociale vaardigheidstraining voor kinderen.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Domein CJG - WMO

Algemeen maatschappelijk werk
Algemeen maatschappelijk werkers richten zich op de vragen van het dagelijks leven. De problematiek waarvoor mensen een beroep doen op het AMW is heel divers. Bijna 39% betreft het inkomengerelateerde problematiek, 8.8% van de vragen heeft te maken met psycho-sociale problemen en bij 11,3% speelt een probleem in de relationele sfeer. Geweld en misbruik is in 6,1% reden voor het contact met MWW. Overige onderwerpen zijn opvoeding, huisvesting, verwerking, werk, eenzaamheid, cultuurverschillen en identiteitsvragen (bron: jaarverslag 2011)

Sociaal raadsliedenwerk
Het team Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) maakt onderdeel uit van de beide Porthos locatieteams. Ingebed in de reguliere Porthos spreekuren kunnen cliënten op tien dagdelen per week terecht met vragen van sociaal juridische aard. Sociaal raadslieden kunnen ook helpen met bezwaarschriften of bemiddelen bij instanties.

De loketmedewerker kan eenvoudige informatie- en adviesvragen afhandelen en doorverwijzen naar een sociaal raadslid. In de ochtenden houdt SRW spreekuur, in de middagen werken zij op afspraak. Als de sociaal raadslieden een vraag zelf niet voldoende kunnen beantwoorden, wordt contact gezocht met de juiste instantie en zo nodig een afspraak geregeld.

De groep mensen die een beroep doen op SRW is heel gevarieerd. De meerderheid  (69,7%) moet rondkomen van een minimuminkomen, slechts 1,8% valt in de categorie ‘hoger inkomen’. Even vaak zien we mensen met een sociale voorziening als mensen met een baan (28,2%), in iets mindere mate (22,7%) mensen die afhankelijk zijn van een AOW of ANW uitkering. Overige percentages zijn veel lager. De vragen betroffen belastingen (40%), sociale zekerheid (19,7%), consumentenzaken (11,1%), huur/wonen (10,5%), juridische zaken (8,8%) en in mindere mate arbeid, familierecht, onderwijs en overige zaken (bron: jaarverslag 2011).

Jonge moedergroep
De jonge moedergroep is er voor jonge alleenstaande moeders die vaker in een kwetsbare positie zitten. Bijvoorbeeld omdat ze zelf uit een gezin komen waar meerdere problemen spelen, een beperkt inkomen hebben (bijstandsuitkering) en/of een te klein sociaal netwerk om op terug te vallen.

Het doel van de groep is lotgenoten ontmoeten, hulp bieden als dat nodig is en zelfvertrouwen vergroten. Onderwerpen kunnen heel praktisch zijn (geld, toeslagen, huisvesting, kinderopvang), ingaan op keuzes (wel of niet samenwonen, werken, studeren) of dieper ingaan op de opvoeding. Vanuit zelfvertrouwen werken jonge moeders die voortijdig van school zijn gegaan, weer aan hun opleidings- of arbeidsperspectief. Dat is ook essentieel voor de ontwikkeling van de kinderen. De jonge moedergroep is een voorbeeld van outreachend werken. Door nauwe samenwerking met onder andere JGZ wordt makkelijker contact gelegd met de jonge moeders (die zich zelf kunnen aanmelden).

Trainingen sociale vaardigheid voor basisschoolleerlingen
MWW biedt sociaal vaardigheidstrainingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd op beide Porthoslocaties. Voor inhoudelijke informatie en planning kunt u kijken op de informatiepagina voor ouders of de informatiepagina voor jongeren.