eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Praten met een vreemde over persoonlijke problemen is niet makkelijk. Het is dan ook belangrijk te weten dat maatschappelijk werkers en sociaal raadlieden beroepsgeheim hebben. Uw verhaal blijft tussen de vier muren van de spreekkamer.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Privacy en klachten

Alles wat u vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw toestemming lichten wij iemand anders, bijvoorbeeld uw huisarts, in over uw situatie. De medewerker noteert gegevens over u en de gesprekken in een dossier. Zo kunnen we beoordelen of onze werkwijze aansluit op de hulpvraag en is het mogelijk bij afwezigheid van de medewerker, bijvoorbeeld bij ziekte, door een andere medewerker te laten waarnemen. Daarnaast vormen de dossiers de basis voor onze verantwoording aan de gemeente, onze opdrachtgever. De gegevens die naar de gemeente gaan zijn anonieme cijfers van alle cliënten samen. Er komen geen namen of adressen in voor.

Uw rechten
Wat u ons vertelt is persoonlijk, en moet dat ook blijven. Daarom heeft u de volgende rechten:
•  te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom
•  uw dossier in te zien en foutieve gegevens in het dossier ter discussie te stellen
•  geheimhouding van persoonlijke informatie die u aan de maatschappelijk werker of sociaal

   raadslid geeft. Binnen MWW hebben alleen medewerkers uit hoofde van hun functie toegang

   tot uw dossier. Dit wordt bepaald door het management.
•  veilige bewaring van uw dossier en gegevens, zonder toegang voor onbevoegden
•  vernietiging van uw gegevens, twee jaar na afsluiting van de hulpverlening.

Klachtenregeling
Hebben wij u niet naar tevredenheid geholpen of behandeld, bespreek dit dan met de medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de teammanager van MWW. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de divisiemanager van MWW en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Hoe dient u een klacht in bij de klachtencommissie?
U stuurt een brief aan de Klachtencommissie Zorgstroom, Postbus 323, 4330 AH Middelburg.
U krijgt een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie onderzoekt eerst of er bemiddeld kan worden. Er volgt een zitting van de commissie waar u uw klacht mondeling kunt toelichten.
De commissie zal binnen 4 tot 7 weken uitspraak doen. Bent u het niet eens hiermee, dan kunt u een civiel rechterlijke procedure opstarten.

Privacy- en klachtenreglement
Alle rechten en plichten die gelden binnen onze instelling zijn vastgelegd in reglementen.
In het reglement staat precies hoe de privacy en klachtenafhandeling geregeld is.
U kunt het reglement hier downloaden.